home    l    contact    l   help
 
 
 

Om de Algemene Voorwaarden
te kunnen bekijken heeft u
Adobe Acrobat Reader nodig...

   
 
  Hieronder leest u de voorwaarden waaronder wij voor u een complete homepage realiseren. Deze voorwaarden zijn voortgekomen door ervaringen uit het verleden en hebben tot doel om duidelijkheid te scheppen binnen onze "spelregels". Het moet helder zijn dat u weet waar u toe bent!

De klant, ter ener zijde, en 123mkb, ter andere zijde, komen overeen voor onbepaalde tijd, met een minimale termijn van 12 maanden, ingaande de start - of verleng datum zoals vermeld op de factuur dat:
 1. 123mkb zorgt voor de duur van de overeenkomst voor de beschikbaarheid van de hostingservice op het internet aan de klant.
 2. 123mkb de gegevens van de klant met de grootste zorg en discretie zal behandelen.
 3. De kosten van de pakketten op jaarbasis berekend worden en zijn inclusief verlenging, registratie en onderhoud van uw subdomeinnaam. Uw gratis homepage ruimte wordt pas ingericht met het webdesign nadat de klant de factuur vooruit voldaan heeft.
 4. De overeenkomst, inclusief de hosting- en algemene voorwaarden, voor onbepaalde tijd aangegaan wordt, met een minimale termijn van 12 maanden. Uiterlijk 3 maanden voor afloop dient er schriftelijk (of via mail naar info@123mkb.nl) te worden opgezegd. Gebeurt dat niet dan zal de overeenkomst stilzwijgend verlengd worden met opnieuw 12 maanden.
 5. Indien de klant de factuur niet op tijd voldaan heeft, er binnen 3 weken een herinnering gezonden wordt. Wanneer de herinnering niet binnen 1 week voldaan wordt, zal u homepage zonder enige kennisgeving verwijderd worden.
 6. Het dataverkeer toegewezen wordt volgens het fair-use principe dus voor de klant is er geen datalimiet. 123mkb zal ingrijpen als de klant regelmatig significant meer download dan het gemiddelde voor het betreffende 123mkb klant.
 7. Uw gratis homepage ruimte http://uwbedrijf.123mkb.nl wordt professioneel ingericht met een ontwerp van 123mkb.nl. Het kopiŽren van het ontwerp en onderbrengen op een andere plaats is niet toegestaan. Alle door 123mkb verstrekte stukken, zoals adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hem, zonder voorafgaande toestemming van 123mkb worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
 8. 123mkb voor de klant gratis homepageruimte en 1 POP3 mailaccount reserveert. Het aantal (maximale) MB is vastgesteld per pakket.
 9. De klant is volledig verantwoordelijk voor het aangeleverde materiaal. De klant komt hierbij overeen dat 123mkb dan ook op geen enkele wijze juridisch aansprakelijk kan worden gesteld voor de inhoud van de site. Schade welke door ondeskundigheid, illegaal handel, eventuele inbreuk op rechten van derden en spamming wordt toegebracht door de klant, is voor rekening van de klant.
 10. De onderwerpen en/of teksten m.b.t .uw eigen website niet racistisch of discriminerend van aard mogen zijn. Ook webdesigns met mishandeling, kinderporno/erotiek of dierenleed worden bij ons niet gemaakt of gehost. Ook voor mp3 homepages verlenen wij geen toestemming. Homepages die illegale activiteiten promoten of inhoud bevatten die schadelijk kunnen zijn voor 123mkb of voor derden zijn verboden. Wij behouden ten allen tijde het recht om tot verwijdering over te gaan van een homepage indien bovenstaande wordt geconstateerd.
 11. 123mkb vrij is om tariefwijzigingen door te voeren, welke via de website 123mkb.nl worden gecommuniceerd. De klant heeft dan wel het recht gedurende een maand na de mededeling op www.123mkb.nl het recht de overeenkomst met inmiddelijke ingang te beŽindigen door dit schriftelijk en/of via mail (info@123mkb.nl) kenbaar te maken.
 12. 123mkb nimmer aansprakelijk kan zijn voor calamiteiten, (zoals bij brand, overstromingen, diefstal en vandalisme) die de toegang tot de server van de homepage van de klant onmogelijk maakt. 123mkb zal alles in het werk stellen, om deze calamiteiten naar behoren op te lossen.
 13. Op al onze overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van 123mkb van toepassing.
 

© 2003 123mkb - Alle rechten voorbehouden